Wap 2G 

THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ MOBIFONE

Tất cả các thông tin gửi, nhận qua dịch vụ các dịch vụ của MobiFone như SMS, Email hoặc Chat đều mang tính riêng tư, vì vậy MobiFone sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của MobiFone. Chính vì lý do đó người sử dụng sẽ phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt nam về dịch vụ Internet và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi. Ngoài ra, người sử dụng cũng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

Các thành viên sử dụng dịch vụ tại wapsite MobiFone không được gửi các nội dung:

   -  Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
   -  Kinh doanh bất hợp pháp
   -  An ninh - Chính trị - Quân sự

Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật nước Cộng ha X hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, MobiFone sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ MobiFone của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN

GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ MOBIFONE

CHỦ SỞ HỮU WAPSITE http://wap.mobifone.com.vn LÀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS - MOBIFONE

Mục đích sử dụng

MobiFone duy trì wapsite http://wap.mobifone.com.vn này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng của MobiFone. MobiFone mời người sử dụng đến wapsite này với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ wapsite MobiFone, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên wapsite MobiFone phải được hình thành từ sự đồng ý trên cơ sở của bản thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

Các liên kết đến các website/wapsite khác

MobiFone chứa các liên kết đến các website/wapsite khác. Các website/wapsite được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của MobiFone và MobiFone không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website/wapsite nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website/wapsite được liên kết. MobiFone cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website/wapsite được liên kết bởi MobiFone.

Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà X hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại ta án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tổng quan

MobiFone bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt wapsite MobiFone hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. MobiFone không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.

MobiFone bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến wapsite MobiFone hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của MobiFone đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của MobiFone.


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WAPSITE MOBIFONE ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG TƯƠNG ĐỐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BÁO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. MobiFone không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên wapsite MobiFone. Định kỳ MobiFone sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên wapsite MobiFone này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, MobiFone sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ wapsite MobiFone, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại wapsite MobiFone là hoàn toàn ty thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, MobiFone hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu MobiFone đ được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

Người sử dụng r ràng nhận thức được và chấp thuận rằng MobiFone không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. MobiFone có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. MobiFone không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại MobiFone hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. MobiFone hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đng lc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên wapsite MobiFone, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ wapsite MobiFone của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với MobiFone và các đại diện của MobiFone. Nếu người sử dụng không bằng lng với bất kỳ thông tin nào trên wapsite MobiFone hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên wapsite MobiFone thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên wapsite MobiFone.